تعمیرات جک پارکینگی

ایراد احتمالی اول: جک پارکینگی حرکتی نداشته و باز و بسته نمی شود

راهکار در این مواد چند احتمال وجود دارد

جک پارکینگی خلاص می باشد پس باید آن را از خلاصی خارج کنید

ممکن است برق جک پارکینگی قطع باشد و در این صورت چراغ های چشمی را کنترل و پس از اطمینان فیوزهای برق ساختمان را بررسی کنید

ممکن است فقط ریموت جک برقی خراب شده باشد پس با یک ریموت کنترل دیگری آنرا بررسی کنید

در صورت اینکه با هیچکدام از راهکارهای ارائه شده جک پارکینگی به کار نیفتاد با واحد سرویس و خدمات مهندسی درسان تماس بگیرد

            ایراد دوم: یکی از بازوهای جک پارکینگی حرکت نمیکند

ممکن است جک برقی خلاص باشد پس از عدم خلاصی آن اطمینان حاصل کنید

ممکن است تنظیمات ریموت کنترل بهم خورده باشد و تنها فرمان حرکت یکی از درب ها را به جک پارکینگی میدهد در صورت موفق نشدن به تنظیم ریموت کنترل خود، از تکنسین های مجرب مهندسی درسان کمک بگیرید

ایراد سوم: جک پارکینگی درب را باز میکند ولی بسته نمی شوند

راهکار: چشمی دستگاه دچار مشکل شده است بررسی کنید مانعی جلوی چشمی نباشد و در صورتی که چراغهای چشمی خاموش شده با واحد سرویس و خدمات مهندسی درسان تماس بگیرید

ایراد احتمالی چهارم: بازوهای جک پارکینگی در زمان بسته شدن می ایستند یا دوباره باز می شوند

ممکن است یکی از ریموت کنترل ها به دستگاه و جک برقی فرمان ایست می دهد

چشمی ها توسط مانعی تحریک می شوند مانع را برطرف نمایید

در صورت عدم موفقیت با واحد خدمات و تعمیرات مهندسی درسان تماس بگیرید

ایراد احتمالی پنجم: درب دوم جک پارکینگی زمانی که بصورت کامل بسته می شود پس از چند لحظه دوباره ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر باز می ماند

در این صورت جک برقی نیاز به تنظیم مجدد توسط تعمیرکار دارد از تکنسین های مجرب ما کمک بگیرید